หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา


หมู่บ้านเอื้ออาทรเป็นหมู่บ้านที่มีทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

คำว่า “เอื้อ” หมายถึง เอาใจใส่ มีน้ำใจ เห็นแก่กัน ส่วนคำว่า “อาทร” หมายถึง ความเอื้อเฟื้อ ความเอาใจใส่ ความพะวง รวมคำว่า “เอื้ออาทร” หมายถึง การเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กัน เป็นคำที่รัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีใช้เรียกนโยบายที่ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยต่าง ๆ

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและพนักงานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุดของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเริ่มต้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและไม่สร้างภาระที่มากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของประชาชนสร้างโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาติ

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า39,540 ราย และจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้ประชาชน สร้างเสริมโครงสร้างทางสังคมให้เข็มแข็งตามพันธะกิจของธนาคารที่ได้ให้ไว้ต่อสังคม“ให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรโดยคำนึงถึงนโยบายภาครัฐประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”

อ้างอิง http://www.ghb.co.th/th/content_print.php?id=50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมทินี เสือยงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เล่า เพราะเราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามโครงการนี้ใช่หรือไม่ครับ