พระวิสุทธิมรรค...หนังสือที่น่าสนใจ

วิสุทธิมรรคประกอบด้วย 3 คัมภีร์คือ ศีลนิเทศ สมาธินิเทศ , ปัญญานิเทศ ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนา อีกทั้งนักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ฉนั้นวิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำคัญแก่พุทธศาสนิกชน

..

Visutti_Magga.pdf

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แสงแห่งความดีความเห็น (0)