160623-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Synthesis

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Synthesis

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “sin-thuh-sis” พหูพจน์อ่าน “sin-thuh-seez”)

(CALD) อธิบายว่า ใน BrE เมื่อเป็น นาม ”SYNTHESIS” รูปพหูพจน์ “syntheses”

ใช้เฉพาะ ในทางเคมี หมายถึง “การผลิตสารอย่างหนึ่งโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีกับวัสดุที่ซับซ้อนน้อยกว่า”

และใช้เป็นทางการ หมายถึง “การผสม” คือการผสมของ ความคิด/อิทธิพล/สิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน ให้รวมเป็นทั้งหมดหนึ่งเดียวที่แตกต่างหรือเป็นชนิดใหม่

‘He describes his latest record as “a synthesis of African and Latin rhythms.’

ใน UsE นาม “Synthesis” มีรูปพหูพจน์อย่างเดียวกับ BrE ‘syntheses”

หมายถึง “การกระทำของการรวม ความคิด/สิ่งต่างๆ ที่แตกต่าง เพื่อทำให้ รวมเป็นของใหม่อย่างเดียวและแตกต่างจาก ของเดิมเมื่อพิจารณารายตัว”

‘His latest album is a synthesis of African and Latin rhythms.’

ใน UsE กริยา สะกด“Synthesize” ใช้ทางเคมี BrE สะกด “Synthesise”

‘The chemical compound was first synthesized in England in 1874.’


(KEMD) ให้คำแปล นาม “Synthesis” ว่า “การสังเคราะห์”

‘Plastic is produced by synthesis.’

‘His recent book is a ‘His recent book is a synthesis of several of his earlier ideas.’

ให้คำแปล กริยา UsE “Synthesize” BrE “Synthesise” ว่า “สังเคราะห์”

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Synthesize” ว่า “sin-thuh-sahys”)

‘Some hormones can be ‘Some hormones can be synthesized.’

ให้คำแปล Adj สะกด “Synthetic” ว่า “สิ่ง ที่เกิดจากการสังเคราะห์”

‘Nylon and other synthetic materials.’


คำที่ ชวนสับสน คือ “Thesis” และ “Antithesis”

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Thesis” ว่า “thee-sis”)

รูปพหูพจน์ “Theses” อ่าน “thee-sis” โดยเสียง “th” กึ่ง ทีและเอส - ซีสิส)

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Antithesis” ว่า “an-tith-uh-sis”)


(KEMD) ให้คำแปล นาม Thesis ว่า “วิทยานิพนธ์” หมายถึง ความเรียงหรือรายงาน ที่นักศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก ทำเพื่อให้ได้รับปริญญานั้น

‘He is writing a thesis on the works of John Milton.’

(WordNet 3.0) ให้ความหมาย นาม “Thesis” ว่า คือ

“คำแถลงที่มิได้มีการพิสูจน์ ที่ได้นำเสนอเป็นหลักฐานในการโต้แย้งข้อคิดเห็น”

‘His central thesis is that psychological life is not part of the material world.’


(CALD) ให้ำความหมาย นาม “Antithesis” ว่า “the exact opposite” เช่น

‘He is the exact antithesis of what I find attractive in men.’

หรือ หมายถึง “a contrast between two things.” เช่น

‘Thanks to the collapse of communism the political antithesis between Left and Right is less important.’


ดูการใช้เปรียบเทียบ ที่ #595315 Analysis

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)