จัดเวที Focus Group เกษตรกรผู้เรียนออนไลน์

วันที่ 17 มิ.ย.59 ได้จัดเวทีจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้กับเกษตรกร (YSF) ของสสก.9 จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นการทดลองระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการใช้ ICT หลักสูตรระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ประสานงานเขต และผู้จัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สสก.9 จ.พิษณุโลก ผลที่เกิดขึ้นคือ เอาไปปรับใช้ในอาชีพเกษตรของตนเอง เอาไปถ่ายทอดให้กลุ่ม และสอนเกษตรกรให้ทำตามจากเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ เกษตรกรเชื่อและทำตาม สามารถเข้าเรียนได้ตามความต้องการ ไม่ต้องเดินทาง มีแรงจูงใจจากรางวัล
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOAE e-Learningความเห็น (0)