หัวข้อ 3 เขียนเรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม(พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

" พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "

เป็นสถานที่ๆให้ทั้งความรู้ ในเรื่องของขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย มีรูปแบบของเรือนไทยในสมัยก่อน ให้ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีการจัดให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ให้เรียนรู้ทั้งใน อดีตและปัจจุบัน และยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เข้าร่วมสนุกอีกด้วย สามารถมากันเป็นครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้ มีสถานที่มุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันได้มากมาย คือนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วยังได้ความทรงจำดีๆและรูปภาพสวยๆกลับไปด้วยสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่จะจัดในช่วงนั้นได้ตลอดเวลาที่https://museum.msu.ac.th/


สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารบรมราชกุมารี (สำนักอธิการบดี)

ภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้
1.เรือนอีสานประยุกต์หลังใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง คลังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.เรือนอีสานประยุกต์หลังเล็ก ประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน
3.เรือนโข่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.เรือเกย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.เล้าข้าว ตูบต่อเล้า จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำชี
6.เรือนผู้ไท จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัชาวลุ่มแม่น้ำชี
7.ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
8.สถานีศึกษาสัตว์
แหล่งอ้างอิงจาก : https://museum.msu.ac.th/

แหล่งรูปภาพ : http://245857.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลองลงพื้นที่จริง และบันทึกภาพจริงๆ รวมถึงสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้คน หรือสังเกตบริบทจริงๆ แล้วนำกลับมาเขียนเพิ่มเติมสิครับ --