กิจกรรมระหว่างการนำเสนอผลงานวิจัย ACE 2016+ International Conference @ Copenhagen Denmark 20-21 May 2016

ดร.ธนพล ก่อฐานะ นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในนาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรื่อง โมเดลการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย

Model links Electronic Logistics and Supply Chain of Investment between Public and Private Sector of Thailand

Abstract

This research was utilized qualitative method. The purposes of this paper was to study model, system, and results as well as to provide guidelines for creating model linked electronic logistic and supply chain of investment between public and private sector of Thailand. The sampling group, was selected by purposive sampling method, included the high level of management from both private and public organizations. The qualitative method included an in-depth interview and focus group discussion. The findings revealed that the link of electronic information had linked to all over the world. The vital of NSW was needed to integrate with G2G, G2B, and B2B. Therefore, Thailand needed to develop the system of NSW to link with the world system effectively. Moreover, the co-investment between private and public sector could help to enhance the effective of the system, increase the correctness, reduce the errors, save the costs, and increase the opportunity for public services.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาพกิจกรรม ระหว่างการนำเสนอผลงานวิจัย ACE 2016+ความเห็น (0)