แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดการโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ วัดประยุรวงศาวาส ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

และชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

.........................

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ บริเวณจัดงาน วัดประยุรวงศาวาส

๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

กิจกรรมสานสัมพันธ์เยาวชน ๕ ศาสนา (แบ่งกลุ่มเรียนรู้ ๖ กลุ่ม)

นำเสนอภาพรวม เปิดวงการเรียนรู้ เปิดใจค้นหาเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี

ถวายสักการะประธานฝ่ายสงฆ์

- เยาวชน ๕ ศาสนา ร่วมร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ”

- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกล่าวสัมโมทนียกถา

- นายกฤษศญพงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานการจัดค่ายฯ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดค่ายฯ และเยี่ยมชมชุมชนย่านกะดีจีน

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดประยุรวงศาวาส

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

กิจกรรม Check in

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชมชุมชนย่านกะดีจีน

กลุ่มที่ ๑ เส้นทางวัดประยุรฯ – มัสยิดบางหลวง – ศาลเจ้าเกียนอันเกง – โบสถ์ซางตาครู้ส

กลุ่มที่ ๒ เส้นทางวัดประยุรฯ – โบสถ์ซางตาครู้ส – ศาลเจ้าเกียนอันเกง – มัสยิดบางหลวง

กลุ่มที่ ๓ เส้นทางมัสยิดบางหลวง – โบสถ์ซางตาครู้ส– ศาลเจ้าเกียนอันเกง– วัดประยุรฯ

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารว่างบนรถ

ออกเดินทางไปที่พัก ทรัพย์เจริญ กรีนแลนด์ รีสอร์ท เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐น.

กิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับสู่ค่ายเยาวชน แนะนำกรมการศาสนา และแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในค่ายอย่างมีความสุข เก็บสัมภาระและเข้าที่พัก

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

กิจกรรมสมานจุดร่วม สงวนจุดต่าง สร้างความสมานฉันท์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.

กิจกรรมสุนทรียะสนทนา เรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย สร้างความสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๑.๓๐ น.

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา/พักผ่อน


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

กิจกรรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมเบิกฟ้ารับอรุณ อบอุ่นรับแสงตะวัน (โยคะสมาธิ)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น “กงล้อสี่ทิศ” และถอดบทเรียน

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

กิจกรรมศิลปะ เข้าใจ เข้าถึง ศาสนสัมพันธ์ และถอดบทเรียน

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร)

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับฟังกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.สมชายสมานตระกูล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วย ๓ ฐาน

- ฐาน ๑ ไร่ สร้างสุข

- ฐานเกษตรผสมผสาน

- ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่างบนรถเดินทางกลับที่พัก

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (เตรียมพร้อมสู่การแสดงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรมการแสดงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.

กิจกรรมสุนทรียะสนทนา เรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย สร้างความสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๑.๓๐ น.

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา/พักผ่อน


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

กิจกรรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมเบิกฟ้ารับอรุณ อบอุ่นรับแสงตะวัน (โยคะสมาธิ)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การเสวนาของผู้แทนเยาวชน ๕ ศาสนาเพื่อพัฒนาเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์

- นายกฤษศญพงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

- นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดค่ายฯ

- ประธานในพิธี พร้อมด้วยเยาวชน ร่วมร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ”

- ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากรจิตตปัญญาศึกษา จากหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้

กระบวนกร

1. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

2. อาจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

3. อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

4. อาจารย์วิชิต เอียดจงดี


ผู้ช่วยกระบวนกร

1. นายกัณตภณ ชื่นกลิ่นธูป

2. นายสมภพ ภูฆังคำสำคัญ (Tags): #ค่ายเยาวชน
หมายเลขบันทึก: 606169เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2016 12:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กรกฎาคม 2016 23:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี