โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ วัดประยุรวงศาวาส ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

และชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

.........................

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ บริเวณจัดงาน วัดประยุรวงศาวาส

๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

กิจกรรมสานสัมพันธ์เยาวชน ๕ ศาสนา (แบ่งกลุ่มเรียนรู้ ๖ กลุ่ม)

นำเสนอภาพรวม เปิดวงการเรียนรู้ เปิดใจค้นหาเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี

ถวายสักการะประธานฝ่ายสงฆ์

- เยาวชน ๕ ศาสนา ร่วมร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ”

- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกล่าวสัมโมทนียกถา

- นายกฤษศญพงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานการจัดค่ายฯ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดค่ายฯ และเยี่ยมชมชุมชนย่านกะดีจีน

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดประยุรวงศาวาส

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

กิจกรรม Check in

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชมชุมชนย่านกะดีจีน

กลุ่มที่ ๑ เส้นทางวัดประยุรฯ – มัสยิดบางหลวง – ศาลเจ้าเกียนอันเกง – โบสถ์ซางตาครู้ส

กลุ่มที่ ๒ เส้นทางวัดประยุรฯ – โบสถ์ซางตาครู้ส – ศาลเจ้าเกียนอันเกง – มัสยิดบางหลวง

กลุ่มที่ ๓ เส้นทางมัสยิดบางหลวง – โบสถ์ซางตาครู้ส– ศาลเจ้าเกียนอันเกง– วัดประยุรฯ

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารว่างบนรถ

ออกเดินทางไปที่พัก ทรัพย์เจริญ กรีนแลนด์ รีสอร์ท เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐น.

กิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับสู่ค่ายเยาวชน แนะนำกรมการศาสนา และแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในค่ายอย่างมีความสุข เก็บสัมภาระและเข้าที่พัก

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

กิจกรรมสมานจุดร่วม สงวนจุดต่าง สร้างความสมานฉันท์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.

กิจกรรมสุนทรียะสนทนา เรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย สร้างความสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๑.๓๐ น.

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา/พักผ่อน


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

กิจกรรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมเบิกฟ้ารับอรุณ อบอุ่นรับแสงตะวัน (โยคะสมาธิ)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น “กงล้อสี่ทิศ” และถอดบทเรียน

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

กิจกรรมศิลปะ เข้าใจ เข้าถึง ศาสนสัมพันธ์ และถอดบทเรียน

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร)

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับฟังกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.สมชายสมานตระกูล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วย ๓ ฐาน

- ฐาน ๑ ไร่ สร้างสุข

- ฐานเกษตรผสมผสาน

- ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่างบนรถเดินทางกลับที่พัก

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (เตรียมพร้อมสู่การแสดงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรมการแสดงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.

กิจกรรมสุนทรียะสนทนา เรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย สร้างความสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๒๑.๓๐ น.

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา/พักผ่อน


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

กิจกรรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมเบิกฟ้ารับอรุณ อบอุ่นรับแสงตะวัน (โยคะสมาธิ)

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การเสวนาของผู้แทนเยาวชน ๕ ศาสนาเพื่อพัฒนาเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

วิทยากร: อ.ญาณภัทรยอดแก้ว และคณะ

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์

- นายกฤษศญพงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

- นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดค่ายฯ

- ประธานในพิธี พร้อมด้วยเยาวชน ร่วมร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ”

- ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากรจิตตปัญญาศึกษา จากหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้

กระบวนกร

1. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

2. อาจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

3. อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

4. อาจารย์วิชิต เอียดจงดี


ผู้ช่วยกระบวนกร

1. นายกัณตภณ ชื่นกลิ่นธูป

2. นายสมภพ ภูฆังบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตตปัญญาศึกษาความเห็น (0)