E-SWOT อีกขั้นหนึ่งกับการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
E-SWOT --> Extended SWOT ซึ่ง Extended หมายถึง ส่วนขยาย หรือที่ต่อยืดออกไป ฉะนั้น E-SWOT ก็จะเพิ่ม การเทียบเคียงปัจจัยสามตัว และการเทียบเคียงปัจจัยสี่ตัวเข้ามาด้วย จากที่มีเพียงการเทียบเคียงปัจจัยสองตัวใน SWOT เดิม

          E-SWOT จะเป็นคำผสมของอักษรตัวต้นของการวิเคราะห์ Extended SWOT ซึ่ง Extended หมายถึง ส่วนขยาย หรือที่ต่อยืดออกไป
          E-SWOT จะวางอยู่บนพื้นฐานของฐานคิดที่ว่า บางครั้งการวิเคราะห์ SWOT เพียงอย่างเดียว มักจะได้ละเลยการเทียบเคียงที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในหลายประเด็นไปอย่างน่าเสียดาย ตัวอย่างเช่น องค์การ/ชุมชนอาจจะลดความรุนแรงของปัญหาที่เป็นจุดอ่อนขององค์การ/ชุมชน ด้วยการมุ่งไปที่จุดแข็งขององค์การ/ชุมชนเองได้ โดยการเพียงแต่ได้พิจารณาปัจจัยสามตัวภายในการเทียบเคียง เช่น การเทียบเคียง S/O ซึ่งได้รวมเอา W เข้ามาด้วย
          E-SWOT จะรวมเอาการเทียบเคียงปัจจัยสองตัวเพิ่มเข้ามาอีกเหมือนที่ได้วิเคราะห์ SWOT มีอยู่เดิม และเพิ่มการเทียบเคียงปัจจัยสามตัว และการเทียบเคียงปัจจัยสี่ตัว เข้ามาด้วย ดังตารางที่ปรากฎใน ไฟล์เครื่องมือในการวิเคราะห์ E-SWOT (ดาวน์โหลด)

ติดตามเรื่องต่อเนื่องได้ที่

[SWOT Analysis คืออะไร]
[SWOT กับการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์]
[SWOT กับเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการเทียบเคียง]
[E-SWOT อีกขั้นหนึ่งกับการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์]
[ตัวอย่างการใช้ SWOT และ E-SWOT ในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)