แหล่งเรียนรู้

Thitirat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายของแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
1. แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. แหล่งสร้างโอกาสและการพัฒนาทางความคิด
4. แหล่งเสริมสร้างประสบการณ์จริง
5. แหล่งปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


ประเภทของแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามลักษณะที่ตั้งได้ ดังนี้
1. แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน


ใบงานผังมโนทัศน์-ฐิติรัตน์.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ความเห็น (0)