ผังมโนทัศน์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคน ไปจนตลอดการสิ้นอายุขัย เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”


การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน สังคม เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านนสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ ระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม ทำให้เกิดพลังสร้งสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือก และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาได้อย่างเหมาะ

บุคคลแห่งการเรียนรู้
l 1. ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเรียนรู้

l 2. มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการ แก้ปัญหา

l 3. มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

l 4. มีโอกาสและสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุแต่ละวัย ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและมีคุณภาพ ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด


แหล่งการเรียนรรู้
l 1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลาย ทั่วถึง

l 2. มีระบบข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท

l 3. มีการจัดระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

l 4. มีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

องค์ความรู้
1. มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

3. มีการสร้างสรรองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย

4. มีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มหรือชุมชน


การจัดการความรู้

l 1. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

l 2. พัฒนาบุคคล องค์กร ผู้ดำเนินงานในการจัดการความรู้

l 3. พัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้

l 4. การสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

l 5. มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน


คำสำคัญ (Tags): #แหล่งเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 604776เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2016 07:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 เมษายน 2016 07:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี