ประเพณีสงกรานต์ : 2

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม : ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการนี้พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของโครงการต่อประธาน ความว่าด้วยงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้แสดงออกถึงความกตัญญู ต่อครู อาจารย์และผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน

3. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนเข้ากับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ส่วนกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การถวายสักการะพระเถระ การรดน้ำดำหัวขอพระผู้สูงอายุ ขบวนแห่สงกรานต์ การเล่นน้ำสงกรานต์และการรำวงสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สูงอายุในเขตบริเวณใกล้เคียง คือ บ้านเหล่าสมบูรณ์ บ้านเหล่าใหญ่ และบ้านป่าบาก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)