บทบาทของธาตุโพแทสเซียมในปาล์มน้ำมัน    
                
โพแทสเซียม  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง  การหายใจ  กระบวนการสร้างแป้งและน้ำตาล  ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลในพืช   ช่วยให้น้ำในพืชมีความสมดุลและควบคุมการเปิดปิดปากใบในเซลล์พืช  ดังนั้นปาล์มน้ำมันที่ได้รับโพแทสเซียมเพียงพอจะทนทานต่อความแห้งแล้งและโรค  และทำให้ทะลายปาล์มมีขนาดใหญ่และจำนวนเพิ่มขึ้น                 ปาล์มน้ำมันต้องการโพแทสเซียมสูง  ในดินทรายและดินพรุมักจะพบอาการขาดธาตุโพแทสเซียมอย่างรุนแรง   ในปาล์มน้ำมันที่ธาตุโพแทสเซียม  ใบจะมีจุดประสีส้ม  ถ้าอาการขาดรุนแรง  จะพบเนื้อเยื่อตายบริเวณจุดสีส้ม  ปลายใบและขอบใบแห้ง  

การแก้ไข

                ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 3-4 กก./ต้น/ปี

อ.ประสาทพร กออวยชัย