160221-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Nationalize & naturalize / near & close

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Nationalize & naturalize สะกดแบบอเมริกัน อังกฤษ สะกดลงท้ายด้วย SE

Nationalize กริยา การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของ -อุตสาหกรรมหรือการค้าขนาดใหญ่

จากภาคเอกชน ไปเป็นของ หรืออยู่ใต้การควบคุมของ รัฐ หรือให้ลักษณะความเป็นชาติแก่

His heroic deeds were nationalized by the press.

The government recently nationalized the railways.

In the 13th and 14th centuries church designs were further nationalized.

Naturalize กริยา เป็นการมอบ ความเป็นพลเมือง ให้แก่คนต่างชาติที่มิได้เกิดในประเทศ

A naturalized American who was born in Poland.

He was born in a foreign country and had never been naturalized.

หมายถึง ปรับตัวให้เข้ากันได้กับธรรมชาติของสถานที่

The stories had become naturalized into an American setting.


Near & close ต่างหมายถึง อยู่ที่ หรือภายใน ระยะทางสั้นๆ หรือพื้นที่หรือเวลา อันสั้น

แต่ Close นั้น closer หรือ nearer มากว่า near

นั่นคือ ให้ใช้ close เมื่อต้องการเน้นว่า ใกล้ชิดติดกัน

เช่น ’A close shave,’ ‘A close call,’ หรือ ‘A close friend.’

The car just missed the child but it was a very close thing.

ส่วน Near ใช้ส่วนมากใน ถ่ายทอดความคิดว่า ระยะห่างเล็กน้อย โดยประมาณ

เช่น ‘A near resemblance,’ ‘A near escape,’ หรือ ‘Near neighbors.

I was near exhausted by the run.

การใช้ภาพถ่ายตัดสินการวิ่งแข่ง เรียกว่าเป็น ‘A close race’ ไม่ใช่ ‘a near race’

และในการทำสถิติ คนเราไม่อาจ ‘Set a near-record

เพราะ สถิติ นั้น เป็นสิ่งที่ได้รับการจดบันทึกไว้ = recorded ไม่อาจทำ near-record


อาจใช้ near เป็นภาษาโบราณ ให้หมายถึง การลังเลที่จะจ่ายเงิน = ขี้เหนียว? (อ้างอิง WW)

เช่น ‘He is very near with his money.’

ยังใช้ near กับ ม้า ยานพาหนะ และถนน ให้หมายถึง อยู่ที่ด้านซ้าย (อ้างอิง WW)

The near or nigh horse is the one on the left.

The animal’s left side is its near or nigh side.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)