การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จาก กยศ. และ กรอ.

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี ยังได้ให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติเกี่ยวการการกู้ยืมเงินฯ การจัดทำโครงการจิตอาสา และ อาจารย์ริศร พงษ์สุวรรณ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสา ที่ให้ผู้กู้ยืมฯ มีส่วนร่วมกับสาขาวิชาที่ตนเองเรียนอยู่หลังจากนั้น พันเอก ดร.สิน สีโสม ได้ทำความเข้าใจกับผู้กู้ในประเด็นการส่งใช้เงินยืม และการถูกฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีการไม่ส่งใช้เงินยืมเสร็จแล้วก็เป็นการทำสัญญากู้ยืมของนักศึกษาโดยแยกไปตามสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด

อนึ่งในการทำสัญญาครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำหลักฯ แต่ละสาขาวิชา เป็นผู้ตรวจสัญญา และดำเนินการทำสัญญาด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)