​แนวคิดจัดการโครงการด้วยวิธี PPP ให้โครงการเกิดผลสำเร็จ

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

[email protected]

เมื่อโครงการมีแนวคิดที่จะหาความเป็นไปได้ที่จะใช้การบริหารจัดการด้วยวิธี PPP : Public Private Partnership จะต้องมั่นใจว่าดำเนินการได้อย่างถูกต้องตาม พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พศ. 2556 ที่มีผลตั้งแต่ 3 เมษายน 2556

ในการนี้อาจจะพิจารณาจากคู่มือวิธีการเสนอโครงการร่วมทุนของ สคร. เดือนมีนาคม 2558 เพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินการ ดังนี้

ประการที่ 1

แนวทางการจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (หมวด 4)

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะหากมีรายละเอียดและแนวทางชัดเจน จะมีผลดีต่อขั้นตอนอื่นของโครงการ PPP ที่จะติดตามมา รวมถึงมีผลต่อการดำเนินโครงการในช่วงตลอดอายุของสัญญา

การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

(1) ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ให้ข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน ไม่ผิดพลาด

(2) สามารถให้กรอบแนวทางที่ครอบคลุมระยะเวลา PPP ที่มีกรอบเวลาโครงการในระยะยาว 10-20 ปีได้

รายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจะต้องประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

(2) ต้นทุนดำเนินการ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณองค์กร เงินทุนนอกงบประมาณตลอดอายุโครงการ

(3) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดำเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณของหน่วยงาน กับการให้เอกชนร่วมลงทุน (ผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์)

(4) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อมของเอกชนในแต่ละรูปแบบ

(5) ผลกระทบของโครงการจากการใช้แต่ละทางเลือก ทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีป้องกัน ลดแก้ไข

(6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมลงทุน

(7) กรณีที่โครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดำเนินการ ให้แสดงสถานะทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้องใช้ในโครงการอื่น และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน

(8) ผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พศ. 2558

ประการที่ 2 ความเหมาะสมของที่แหล่งมาของเงินลงทุนโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม ในการให้ข้อมูลรายละเอียดในข้อเสนอโครงการที่ประมาณการแหล่งที่มาของเงินทุนโครงการ จากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เสนอ โดย

(1) กรณีใช้เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน(รายได้ของหน่วยงาน) จะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของโครงการหรือของหน่วยงาน

(2) กรณีที่ใช้แหล่งเงินอื่น โดยเฉพาะเงินกู้ เงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมหรือความเป็นไปได้ของการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงิน และสมมุติฐานที่ใช้ในการประมาณการเงื่อนไขของแหล่งเงิน และผลกระทบต่อความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

(3) ความเหมาะสมทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และการเปรียบเทียบการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์

ประการที่ 3 ความพร้อมของโครงการ จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงิน

เป็นการวิเคราะห์ผลประกอบการขององค์กรในปีปัจจุบันและประมาณการในอนาคต ที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่จะลงทุนและดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ เปรียบเทียบ (ก) กรณีที่มีการดำเนินโครงการ และ (ข) กรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อวิเคราะห์ว่า โครงการและองค์กรมีขีดความสามารถในการรับภาระการลงทุนของโครงการ และการดำเนินโครงการมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กรใน 3 ส่วน

(1) ความสามารถในการชำระหนี้

(2) ความสามารถในการก่อหนี้ขององค์กร ความน่าเชื่อถือด้านเครดิต

(3) ความสามารถในการบริหารงานขององค์กรโดยรวม จากความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการหาประโยชน์จากสินทรัพย์และการลงทุนโดยรวมขององค์กร

ประการที่ 4

กรณีที่ฐานะการเงินองค์กรในขณะนั้น ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของโครงการที่เสนอ อาจจะต้องเสนอว่าจะทำให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมลงทุนและดำเนินโครงการได้

(1) การบริหารโครงการที่มีภาคเอกชนมีส่วนร่วมอยู่ในรูปแบบใด

(2) กลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของคู่สัญญาร่วมโครงการ และติดตามประเมินผล

(3) ประสบการณ์ ความมั่นใจ ความพร้อมในการจัดการโครงการลักษณะการร่วมทุนจากภาคเอกชนที่ผ่านมา ที่จะรับมือกับโครงการลักษณะนี้ได้

(4) เปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าระหว่างทางเลือกการใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณขององค์กร กับการให้เอกชนร่วมลงทุน

(5) การจัดสรรความเสี่ยงโครงการให้แก่ฝ่ายที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างเกิดประสิทธิผลที่สุด

แนวทางการจัดหาแหล่งเงินโครงการ กรณีหน่วยงานรัฐ

ผลตอบแทน

ทางการเงินเศรษฐศาสตร์

ต่ำ ต่ำ ล้มเลิก หรือเอกชน Redesign /Remodel

ต่ำ สูง เป็นโครงการสำคัญ ใช้เงินองค์กรหรืองบประมาณแผ่นดิน

PPP ด้วยการหาแหล่งเงินถูกกว่ามาดำเนินการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการเงิน

PPP ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนดำเนินงาน

สูง ต่ำ ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ดี ดำเนินการเอง

PPP ด้วยการหาทางเพิ่มผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ ไม่เพิ่มราคา แต่ลดราคาแล้ว

ยังกำไรเท่าเดิม เพิ่มคุณภาพ ไม่เพิ่มต้นทุน

สูง สูง หน่วยงานทำโครงการเอง หรือ PPP ที่เป็นเงื่อนไข Profit sharing

และควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไป กำไรมากไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารความเสี่ยง มูลค่ากิจการความเห็น (0)