ลักษณะจอภาพ  ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียนเพื่อสุขภาพ