ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทย (ลงชุมชนครั้งที่1)

กลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทย

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนโพธาราม


ประวัติความเป็นมาของศุนย์ ฯ

โรงพยาบาลโพธารามด้จัดตั้งศูนย์ CLC. เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดำเนินการกิจกรรมให้บริการคนพิการ โดยรับการสนับสนุนจาก สนง.พมจ.ราชบุรี ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ คัดเลือกให้ตำบลหนองโพและวัดพระศรีอารย์เป็นพื้นที่เป้าหมายและได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ มิถุนายน 2552 - ปัจจุบัน โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2552 โดยความร่วมมือจากชาวบ้านชุมชนอำเภอโพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูผู้พิการในสามารถช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่เป็นภาระแก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สังคมและวิญญาณ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย กลุ่มบุคลากรหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วจากแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี รวมถึงการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ทำงานร่วมกันกับแพทย์ พยาบาล และ นักกายภาพบำบัด รวมถึง อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ ประจำอำเภอโพธาราม

ที่มาของปัญหา จากการประชุมเครือข่ายคนพิการและคนพิการอำเภอโพธาราม เมื่อวันที่26มิถุนายน2552 จากคนพิการจำนวน71คนพบว่าคนพิการทางการต้องการฟื้นฟูด้านการศึกษา โดยขอโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือคนพิการ ทางการมองเห็นความต้องการโอกาสในการออกนอกบ้าน คนพิการทางจิตต้องการโอกาสในการร่วมกิจกรรมของชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาขึ้น

ศูนย์CLC ของอำเภอโพธารามได้มีการจัดกิจกรรมย่อย 2 ศูนย์ คือ ศูนย์วัดพระศรีอารย์และศูนย์หนองโพ ณ บ้านคนพิการนายสุรพล เจตพุก เลขที่42 หมู่5 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนที่การเดินทางนายสุรพล เจตพุก นายกสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี (ผู้นำที่พวกเราเลือก)

ประวัติผู้นำ

อดีตเดิมทีนายสรุพล เจตพุก มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวัน วันหนึ่งลุงได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องโม่ปูนหล่นทับร่างกายทั้งตัวจึงทำให้ร่างกายช่วงล่างของลุงใช้การไม่ได้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาและต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลทุกเดือนเพื่อตรวจดูร่างกายและรับยา เนื่องจากร่างกายของลุงไม่ปกติจึงต้องรับยาพิเศษกว่าคนไข้ทั่วไป จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลุงรู้สึกท้อจนถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ลุงยังต้องสู้และมีชีวิตต่อไป จึงได้ผันตัวเองให้มีคุณค่าจากคนพิการสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนจนได้รับความไว้วางใจในหลายด้าน เช่นในด้านการทำงาน นายสุรพลได้รับความไว้วางใจจากคณะทำงานในการทำกิจกรรมและได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าประธารสมาคมคนพิการ จ.ราชบุรี

มีจิตอาสาซ่อมรถเข็นฟรีให้แก่ผู้พิการด้วยกัน จนทางจังหวัดมองเห็นความสำคัญจึงเปิดเป็นศูนย์ซ่อมให้ และยังได้เผยแพร่ฝึกอาชีพการซ่อมรเข็นให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

ชื่อนายสุรพล เจตพุก อายุ52ปี

ที่อยู่ 42 ม. 5 ต. หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

มีบุตรชาย 2 คน

บทบาทความเป็นผู้นำ

- เป็นหัวหน้ากลุ่มคนพิการตำบลหนองโพ

- เป็นประธารกลุ่มคนพิการจังหวัดราชบุรี

- เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจกรรม กลุ่มคนพิการ

- ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกครั้งในการนำเสนองาน เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทยความเห็น (0)