โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 3

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นวันที่สองของการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงการเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อรองรับการประเมินภายในปีการศึกษา 2558" ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีการพัฒนาและประกาศใช้

2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

ส่วนวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช และ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับระดับคณะ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)