ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้บนฐานวัฒนธรรม
คือ การเรียนรู้ความเป็นรากเหง้า -ของเราเอง ครับ