151211-5 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Frankly / frequent / free gratis / from….to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Frankly การขึ้นต้นประโยคด้วยคำนี้

เป็นการยอมรับอย่างเต็มที่ว่า มีบางสิ่งที่น่าตกใจหรือแท้จริง เกิดขึ้นแก่ผู้พูด

Frankly, my dear, I don’t give a damn. ถือเป็นการใช้ที่ถูกต้อง

แต่เมื่อพูดโดยโฆษกของรัฐบาลหรือองค์กรธุรกิจ ต่อสาธารณะชน

จะเป็นการเกริ่นนำ เพื่อให้ความเห็นของตนเอง เสมอ

Frankly, I think the American people can make their own decisions about health care. ถือเป็นการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง

วลีทำนองเดียวกัน ที่แสดงการบิดเบือนความหมาย และใช้กันอยู่เสมอ เช่น

‘to be completely honest with you.’

เมื่อได้ยิน ผู้มีชื่อเสียง กล่าวเช่นนี้ คาดหวังได้เลย ว่าเป็นการ กล่าวเท็จ


Frequent เมื่อใช้เป็น Adj. ออกเสียงเน้นที่คำแรก

หมายถึง เป็นประจำ ติดต่อกันโดยเร็ว

He is a frequent visitor to this country.

There is a frequent bus service into the center of town.

เมื่อใช้เป็น กริยา ออกเสียงเน้นที่คำหลัง หมายถึง ไปเยี่ยมสถานที่หนึ่งบ่อยครั้ง

We met in a local bar much frequented by students.

The showers will become heavier and more frequent.


Free gratis คำหลัง gratis หมายถึง ใช้ได้ไม่อั้น ได้เปล่า ไม่ต้องชำระ อยู่แล้ว

ดังนั้น การใช้พร้อมกันทั้งสอง จึงเป็นการซ้ำซ้อน ควรเลือกใช้คำใดคำหนึ่ง เท่านั้น

This excellent service is gratis.


From….to ใช้ถูกต้องในโครงสร้างประโยคกล่าวถึงความห่างระหว่างสองสิ่งที่อยู่สุดขั้วทั้งคู่

คล้ายวลี from A to Z ซึ่งแสดงความหมายว่า จากอักษร แรก ถึงอักษร สุดท้าย

ย่านของความสุดขั้ว = extreme นี้ มีได้เพียงระหว่างสองสิ่งเท่านั้น

ถ้าหากประโยคเปรียบเทียบมิได้เข้าในเกณฑ์นี้ ควรใช้แบบอื่นเช่น

She tried all sorts of medicines, including penicillin and sulfa drugs. แทนที่

She tried everything from penicillin to sulfa drugs. ซึ่งไม่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)