พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร : 3

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ในการนี้พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานความว่าในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต่างรู้สึกปิติยินดีและภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ และได้ถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2535 โดย พระราชธรรมานุวัตร (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระประภัสสรมุนี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และพระธรรมฐิติญาณ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสารสุธี) เจ้าคณะภาค 10(ธรรมยุต) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขต ชื่อ “วิทยาเขตร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นวิทยาเขตที่เปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงนับเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก คือ

1. ผลิตบัณฑิต

2. วิจัย

3. บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. 2537 พระเทพวิสุทธิมงคล (ขณะดำรงสมศักดิ์ที่พระราชสังวรอุดม(หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาเห็นสภาพอาคารเรียนและห้องเรียน ณ ที่ตั้งชั่วคราว วัดเหนือ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ทำสัญญายินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเนื้อที่ 101 ไร่ 98 ตารางวา ที่วัดศรีทองไพบูลย์วราราม (วัดบ้านเหล่าสมบูรณ์)ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ ให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2541 วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนไปเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดศรีธรรมาราม ถนนวิทยธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เรียกว่า “ศูนย์การศึกษายโสธร” ต่อมาได้รับอนุมัติให้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ในนามว่า “วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร” ปัจจุบันขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

พ.ศ. 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)

พ.ศ. 2544 ได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนไปเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดประชานิยม ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกว่า “ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์” ต่อมาได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เรียกว่า “วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์” ปัจจุบันขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนไปเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ เรียกห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษว่า “ศูนย์การศึกษาศรีสะกษ”

พ.ศ. 2553 ได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนไปเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรียกห้องเรียนจังหวัดสุรินทร์ว่า “ศูนย์การศึกษาสุรินทร์”

ในพุทธศักราช 2558 นี้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีผู้สำเร็จการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 306 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 179 รูป/คน รวม 485 รูป/คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 34 รูป/คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 16 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)