บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรีดา บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิเศษวิทย์

บทคัดย่อ

การเรียนนาฏศิลป์พื้นเมือง เรื่อง การแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่ ผู้เรียนต้องมีการฝึกทักษะการปฏิบัติ โดยพัฒนาทักษะให้มีความชำนาญและสามารถสร้างสรรค์ท่าใหม่ทำให้ท่ารำมีความสวยงาม เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้มีทักษะด้านการแสดงยิ่งขึ้น โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป (2)เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์การแสดงโนราประสมท่าใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อการสอน โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวในรูปแบบ One-Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินทักษะการปฏิบัติท่ารำการแสดงโนราประสมท่า แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์การแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่ แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้เรียนมีทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ หลังจากเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับดีมาก

2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ท่ารำใหม่ได้ หลังจากเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับดี

3. ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ในระดับมากที่สุด

          4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง แสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรีดา บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิเศษวิทย์ความเห็น (0)