บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรีดา บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิเศษวิทย์