JJ15V11_1 ทบทวนชีวิต มวลมิตร IQA ร่วมพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณภาพ และ การพัฒนา

จากเวที Retreat สรพ หรือ HA

พระอาทิตย์ ยังขึ้นมาให้มีโิกาสได้ แย้มเปลือกตา มาเพื่อ เป็นผู้ร่วมพัฒนา อีก

หนึ่งเวที

ทำไมต้องประกัน คุณภาพ ท่านเห็นอะไรหรือไม่ ครับ ภาพข้างบนนี้

สะกด ตัวอักษร ผิด ไม่เป็นไร

แต่ถ้า ดำเนินชีวิต ผิด หลัง

เข้ามาเรียนรู้ ใน สถาบันอุดมศึกษา " น่าคิด " ครับ

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เชิญ วิทยากรแกนนำ และ วิทยากรนำร่อง มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ในการประเมิน คุณภาพ อุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน กว่า ๒๐ ท่าน มาถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพระดับอุดมศึกษา

พระอาทิตย์ จะขึ้น หรือ พระอาทิตย์ จะลับเหลี่ยม ขอบฟ้า

ไม่ใช่ประเด็น สำคัญ

เมื่อใด ยังหายใจ และ มีชีวิต " ต้อง ทบทวน เรียนรู้ คิด เพื่อพัฒนา ทำพรุ่งนี้ ให้ดีกว่า วันนี้"

ด้านการเรียนการสอน เราประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อ ประกันให้เกิด Learning Outcome ใน นิสิตนักศึกษา ที่เข้ามาใช้ชีวิต เรียนรู้ ใน สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงร้อยเรียง ใน IPOO Model หรือ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้อง รู้หน้าที่ มีจริยธรรม ทำตามบริบท ันทึกเรื่องราว นำมา ถอดบทเรียน เพียรเรียนรู้ นำมา พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐาน วิชาชีพ รวมทั้ง ระบบ และ กลไก ที่เกี่ยวข้อง

JJ15 Give and Grow ( 011115)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านครับ

ทีม IQA มีงานมากเลยนะครับ

วันก่อนพบอาจารย์หมอหลายท่านมากครับ