เชียร์กลาง “บทเพลงที่นี่ ไม่ใช่บทกวีที่เพ้อฝัน เลือดรักศรัทธาสถาบัน คือสีอิฐคงมั่น นิรันดร”

ผมเกิดเมื่อปี 2511 ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอายุ 47 ปี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ก็มาศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2529 (มข.รุ่นที่ 23 ,เภสัชฯรุ่นที่ 5) เมื่อสำเร็จการศึกษาก็เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาในปี 2538 หลังจากนั้นได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาในปี 2544 ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างปี 2547-2551 จากนั้นได้โอนย้ายไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี 2553 ได้เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นสำเร็จในปี 2556 โดยผมได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเข้ามาเป็นน้องใหม่ ในรั้วมอดินแดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย เช่น แข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ ประกวดละครน้องใหม่ แข่งขันกีฬาน้องใหม่ (ไพ่บริดจ์) ได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.น้องใหม่ในสภานักศึกษา เป็นประธานกลุ่มนักศึกษาโคราช เป็นต้น ทำให้ได้รับประสบการณ์ รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ทั้งในและต่างคณะอย่างกว้างขวาง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดอยากจะร่วมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง ขึ้นปี 2 เป็นรองประธานชมรมพุทธ ตอนปี 3 เป็นประธานหอพักชายที่ 11 ตอนปี 4 เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ตอนปี 5 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมข.) ซึ่งปัจจุบันคือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั่นเอง เมื่อเป็นนายก สมข. ในปี 2533 ได้ริเริ่มให้มีเชียร์กลางขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ด้วยหวังแก้ปัญหา ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัย แต่แบ่งแยกกันตามคณะ บางครั้งยกพวกตีกันระหว่างคณะ จนทำให้ปิดมหาวิทยาลัยเป็นสัปดาห์ เพื่อสลายความเป็นคณะลง ให้มาเป็นเลือดสีอิฐด้วยกันทุกคน จึงจัดให้มีเชียร์กลางขึ้นเป็นครั้งแรก และมีระบบกลุ่มย่อย A – Z (ไม่มีกลุ่ม F) ที่ให้น้องใหม่ทุกคณะมาทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มนั้นๆ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เชียร์กลางสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยลำดับ เชียร์กลางครั้งแรกในปี 2533 นั้น เพื่อต้อนรับน้องใหม่ มข.รุ่นที่ 27 คณะกรรมการกำหนดให้ผมกล่าวต้อนรับน้องใหม่ ด้วยถ้อยคำ 27 พยางค์ ผมได้กล่าวว่า “บทเพลงที่นี่ ไม่ใช่บทกวีที่เพ้อฝัน เลือดรักศรัทธาสถาบัน คือสีอิฐคงมั่น นิรันดร” นอกจากนี้ผมได้จัดให้มีการรำชุดระบำมอดินแดง เป็นนาฎศิลป์ประจำมหาวิทยาลัยของเราอีกด้วย

ผมรักมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เริ่มมาเป็นน้องใหม่แล้ว เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้เปิดโลกทัศน์ ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาการให้มีวิชาชีพเลี้ยงตน ปลูกฝังความเป็นคนที่สมบูรณ์ว่าต้องถึงพร้อมด้วย วิทยา จริยา และปัญญา พระคุณครูบาอาจารย์มีมากล้น ท่านสั่งสอนศิษย์ด้วยเมตตา ให้ความเป็นกันเองและดูแลช่วยแก้ไขปัญหาของศิษย์ด้วยความห่วงใย แม้จบเป็นศิษย์เก่าแล้ว ท่านยังติดตามถามข่าวความเป็นไปอยู่เสมอ ผมจึงซาบซึ้งและรำลึกถึงพระคุณท่านไม่เสื่อมคลาย ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยของเรา มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ศิษย์เก่าได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในบ้านเมือง นักศึกษาปัจจุบันก็มีความสามารถไม่แพ้สถาบันใด ๆ ในอาเซียน มีผลงานประจักษ์ชัดจากรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน หรือการประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ยุคสมัยปัจจุบันมุ่งสู่การแสวงหาทางวัตถุ หลายคนมาเรียนด้วยคิดว่าจบมาแล้วจะร่ำรวยมั่งคั่ง จึงขาดอุดมการณ์ของคนหนุ่มสาวที่เคยมีมาในอดีต คือการรับใช้สังคม ดังนั้น นักศึกษาปัจจุบันควรตั้งใจเรียน รอบรู้เทคโนโลยี และภาษาสากล และต้องทำกิจกรรมรับใช้สังคมควบคู่ไปด้วยดังบทเพลงประจำสถาบันของเราเพลงหนึ่ง ซึ่งร้องว่า “เสียงสนแผ่ว แว่วขานสีฐานให้สู้ ยึดมั่นเชิดชู เสรีสิทธิที่เราใฝ่ฝัน เข้าแบกรับภารกิจอุดมการณ์ พวกเราหมายมั่น สรรค์สร้างฟ้าไทยให้เป็นสีทอง”

สุดท้ายนี้ขอคุณพระรัตนตรัย และอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อมอดินแดง โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ที่เคารพรัก เจ้าหน้าที่ทุกคน ศิษย์เก่า และน้องๆ นักศึกษาปัจจุบัน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ


รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 23 (เภสัชศาสตร์)

นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2533


หมายเหตุ : บทความเพื่อบรรจุลงในวารสารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น "มอดินแดงสัมพันธ์"

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558

คอลัมน์ ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)