๗๑๘. การถอดบทเรียนชีวิต

บทเรียนชีวิต...เป็นเรื่องที่เขียน บันทึก ด้วยตัวของบุคคลคนหนึ่ง

ที่มีความต้องการเล่าเรื่องราว...ชีวิต...ของตนเอง สมัยก่อนการถอดบทเรียนชีวิต

อาจถ่ายทอดลงบนสมุดบันทึก...ไดอารี่...สมุดบันทึกประจำวัน...

แต่ข้อเสียของการเขียนแบบที่กล่าวมาข้างต้น...จะทราบหรือรู้เรื่องราวนั้น ๆ

จากคนที่อยู่ใกล้ชิด คนภายในครอบครัว เท่านั้น...แต่ปัจจุบัน การถอดบทเรียนชีวิต

จะสามารถถ่ายทอดลงบน Website เพื่อให้คนอื่นสามารถอ่าน ได้ศึกษาเป็นต้นแบบ

ในการใช้ชีวิตได้อีกด้วย...

การถอดบทเรียนชีวิต...อาจมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อ่าน

ได้ศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้...

บทเรียนชีวิตของบางคน...เสมือนการเขียนบทละครชีวิต...ที่ถ่ายทอดลงสู่บันทึกให้

ได้ศึกษาเรื่องราวของ "ชีวิต" ของแต่ละบุคคล...

บทเรียนชีวิตของคน ๆ หนึ่ง สามารถใช้ใน ณ สถานการณ์หนึ่ง เหตุการณ์หนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง

สามารถมีประโยชน์ต่อการทราบถึงวิวัฒนาการ ความเจริญ ความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในสังคมนั้น

ณ เวลานั้น ณ สถานที่นั้นได้...คนรุ่นหลังสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากการถอดบทเรียนชีวิต

บทเรียนชีวิตของแต่ละคน...อาจมีเรื่องทั้งเหมือนและไม่เหมือนกันก็ได้...

ข้อดีของการถอดบทเรียนชีวิต...เป็นการฝึกให้ตนเองได้ขีดเขียนลงบนบันทึก...

ฝึกใช้ภาษา ฝึกใช้การเขียนภาษาไทย เขียนหนังสือแบบเป็นทางการมากกว่าภาษาพูด

บางคนใช้ภาษาพูดแทนการใช้ภาษาเขียนแบบเป็นทางการ...เป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิต

ต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างที่ได้เกิดขึ้นกับตนเอง...ความเป็นอยู่ ความทุกข์ - สุข

ของตนเอง...เหตุการณ์ที่ได้เผชิญในโลกของความเป็นจริง...เป็นเรื่องเล่าถึงชีวิตจริง

การถอดบทเรียนชีวิต...บางคนก็กล้าเล่า บางคนก็ไม่กล้าเล่า...แต่ในมุมมองของฉัน ๆ คิดว่า

บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับชีวิตของเขา...แต่ฉันกลับมองว่า เป็นเรื่องดีเสียอีก

เราสามารถเล่า บอก เรื่องราวต่าง ๆ ได้ เล่าถึงเรื่องราวที่เป็นคุณ เป็นโทษ มีประโยชน์ต่อผู้อื่น

เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้...ได้เรียนรู้สิ่งดีและไม่ดีไปได้...ในการมองของฉัน

ฉันชอบมองหรือวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ทางดีและทางไม่ดี...ข้อดี - ข้อเสีย

จุดเด่น - จุดด้อย...จุดแข็งแรง - จุดอ่อนแอของแต่ละคน...ฉันจะไม่มองถึงข้อเสียของคน ๆ นั้น

แต่เพียงด้านเดียว...เพราะฉันได้รับทราบในความเป็นจริงของชีวิตว่า...คนเราไม่ได้เกิดมา

สมบูรณ์แบบ มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ด้วยกันทุกคน...ฉันจึงมักมองคนด้วยด้านดี พร้อม ๆ กับด้านเสีย

แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่ามีด้านใดบ้างที่ดี และเสีย...เพราะการมองแบบนี้ ทำให้เราไม่ไป

กล่าวคนอื่นได้...เพราะแต่ละคนจะมีข้อดีและเสียด้วยกันทั้งสิ้น...หากฝึกตนให้มองแบบนี้

จะทำให้คน ๆ นั้น กลายเป็นนักสังเคราะห์ที่ฉลาดและเข้าใจมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรม...

ฝึกตนเองให้คิดดีต่อผู้อื่น...ไม่ดูแต่จุดเสียของเขาเท่านั้น...เมื่อมีทั้งดีและเสีย...

คนที่รู้จริงเท่านั้น ที่จะเข้าใจคนอื่นและเลือกในส่วนดีของเขา เข้าใจและรู้ถึงความเป็นมนุษย์

ที่ทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น...

การถอดบทเรียนชีวิต...ควรถอดทั้งด้านดีและเสียของตนเองด้วย ไม่ควรถอดแต่เรื่องดี ๆ

เพียงด้านเดียว...เพราะในดีมีเสีย และในเสียก็มีดี...อยู่ในตัวของมันเอง นี่คือ เรื่องของการถอดบทเรียนชีวิต

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ชีวิตมีส่วนหนึ่งจากการใช้ชีวิต และการใช้ชีวิตย่อมมีคุณค่าให้น่าภาคภูมิใจเสมอครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านค่ะ