โครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2558

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานความว่าในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในครั้งนี้ โครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยได้มอบให้ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

2. เพื่อเป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการวิจัย

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2000 รูป/คน ประกอบด้วย

1. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา

3. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

4. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

5. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการและการแสดงประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ได้แก่

เดือนอ้าย(เดือนเจียง)-บุญเข้ากรรม สาขาวิชาปรัชญา

เดือนยี่-บุญคูณลาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ

เดือนสาม-บุญข้าวจี่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

เดือนสี่-บุญผะเหวด วัดศรีทองไพบูลย์วราราม

เดือนห้า-บุญสงกรานต์ โรงเรียนสตรีศึกษา

เดือนหก-บุญบั้งไฟ บ้านอีเม้ง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ สาขาวิชาการประถมศึกษา

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา วัดศรีทองไพบูลย์วราราม

เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา โรงเรียนสตรีศึกษา

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

นิทรรศการคองสิบสี่ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งผลประกวดการจัดนิทรรศการและการแสดงประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เดือนสิบ-บุญข้าวสาก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เดือนสาม-บุญข้าวจี่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดือนหก-บุญบั้งไฟ บ้านอีเม้ง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย ประกอบด้วย

เดือนห้า-บุญสงกรานต์ โรงเรียนสตรีศึกษา

เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ สาขาวิชาการประถมศึกษา

เดือนอ้าย(เดือนเจียง)-บุญเข้ากรรม สาขาวิชาปรัชญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)