ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 8 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

8.อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)