เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (InformationandCommunication Technology : ICT)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2547 : 13-15) ได้ให้ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการเสาะแสวงหา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการประมวลวิเคราะห์ (Processing) เพื่อการจัดเก็บสะสม (Storage) เพื่อการแพร่กระจาย (Dissemination) และเพื่อการนำสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การรวมตัวของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรภาพ โทรสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ เคเบิลใยแก้วนำแสง เป็นต้น

ราตรี ดวงไชย (2550 : 12) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ว่า หมายถึง วิวัฒนาการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่อเกิดความประหยัด โดยนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ หรือด้านอื่น ๆ มาหลอมรวม เป็นสิ่งของชิ้นใหม่และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ประมวลผลตามที่ต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้สามารถเผยแพร่หรือติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งการสื่อสารหรือการติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือลักษณะอื่น ที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน

จินตนา มีสุข (2556 : 40) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเครือข่ายมารวมกัน เพื่อประยุกต์ใช้งานและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จำเป็นประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ข้อมูลและสารสนเทศ


บรรณานุกรม

จินตนา มีสุข. สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data Informationความเห็น (0)