โครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 6

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา อาจารย์อัญชนา สุตมาตร อาจารย์อรรณพ เรืองมณี สาขาวิชาดนตรี อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์วิชิต เอียดจงดี อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการดนตรีสร้างสรรค์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


เด็กๆสนุก ครูก็ดีใจค่ะ


กิจกรรมในโครงการ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า มีกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ดนตรีฮาเฮสู่ประชาคมอาเซียน

ฐานที่ 2 การฝึกร้องเพลงเบื้องต้น

ฐานที่ 3 การฝึกร้องเพลง ASEAN Wayช่วงบ่าย มีกิจกรรม 3 ฐาน คือ

ฐานที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

ฐานที่ 2 กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง

ฐานที่ 3 กิจกรรมสวัสดีอาเซียนและเพลงเกี่ยวกับอาเซียน

โดยนักเรียนต่างได้รับความรู้จากฐานต่างๆและสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับรางวัลจากการตอบคำถามจากกิจกรรม


โดยมีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หมู่เรียน 18.3 ภาค กศพป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช่วยกันนำความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน

มาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น


นอกจากนี้ ทางคณะวิทยากรยังได้มอบสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (0)