๖๖๙. HR - จิต - พฤติกรรม

HR - จิต - พฤติกรรม

นับแต่ทำงานด้าน HR มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน

ทำให้กลายเป็นคนที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์

ไปโดยปริยาย...เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ หลากหลาย...

พร้อม ๆ กับการได้เรียนรู้ เรื่อง "จิต" ของมนุษย์แต่ละคนไปด้วย

จิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป...พร้อม ๆ กับ พฤติกรรม

ที่มีความหลากหลาย...มีทั้งคนดี - คนไม่ดี, จิตดี - จิตไม่ดี

ความต้องการ - ความไม่ต้องการ...การหวังผล - ไม่หวังผล

นานับปการที่ฉันได้พบเจอ...เห็นพฤติกรรมแปลก ๆ ก็บ่อยครั้ง

เมื่อเห็นก็ได้แค่ปลง ปล่อยวาง...ไม่ยึดติด เพียงแค่รู้ว่า...

มันเป็นเช่นนั้นเอง...นี่คือ "โลกมนุษย์"...มีหลากหลายมาก ๆ

กับพฤติกรรมมนุษย์และจิตมนุษย์...สุดแต่ว่า...ใครจะปฏิบัติกัน

อย่างไร?...เพียงแค่รู้ว่า...หากเรารู้ เราได้แค่เห็นและเรียนรู้

สิ่งใดดีเก็บมาปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดีก็ปล่อยไป ไม่คิดตาม...นี่คือ

การเรียนรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องจิต ควบคู่ไปกับการอยู่

บนโลกมนุษย์...เพราะหากใส่ใจ...จะทำให้จิตไหวตาม ไม่นิ่ง

และสงบ...เพราะงาน HR หากเราได้ปฏิบัติแล้ว...จะทำให้เกิดผล

กระทบมากมายต่อตัวเรา...จำเป็นต้องนิ่งและเยือกเย็นให้มากที่สุด

เพราะเป็นงานที่ต้องสนองต่อความต้องการของมนุษย์...

ความอยากมี อยากได้ ของมนุษย์...คนทำงาน HR ต้องหนักแน่น

พูด ตอบ ไปตามเหตุและผล...ที่เราสามารถทำได้...ยิ่งทำงาน

ภาครัฐ ยิ่งต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย ยืดหยุ่นได้บ้าง...

แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ...ที่ไม่ทำให้เราและเขา

ผิดกฎ...สำหรับ "จิต" ตัวเราเองต้องฝึกให้นิ่ง เย็น ใส ให้มาก ๆ

อย่าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ของสิ่งที่จะเข้ามากระทบ...

ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่เจ้าอารมณ์...ใช้ "หลักธรรม" เข้ามาช่วย

ในการปฏิบัติงานด้าน HR ให้มาก ๆ...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)