โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 : 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน การอบรม การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อประธานในพิธี ความว่า

โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน การอบรม การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน การอบรม การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อไป และเพื่อเป็นการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด การดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การอบรมสัมมนา การบรรยายและฝึกปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 รวม 3 วัน

วิทยากร ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 150 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)