จุดเด่น-จุดด้อยรู้ได้ด้วยลายมือหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง โดยผู้หญิงให้ดูมือซ้าย

ส่วนผู้ชายให้ดูมือขวาแล้วขีดเส้นแบ่งข้อต่อแต่ละข้อบนนิ้วก้อย จะได้ทั้งหมด 3 ข้อ ส่วนที่ยาวที่สุด คือส่วนที่บอกถึงจุดเด่นในตัวคุณ


ข้อบนสุดยาวที่สุด

คุุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดูดคน เป็นคนพูดจาฉะฉานชัดเจนทั้งในน้ำเสียงและกริยาท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ

ข้อกลางยาวที่สุด

เป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทนเป็นเลิศ ลักษณะความยาวของข้อกลางนี้
ส่วนมากมักพบในบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ข้อล่างยาวที่สุด
คุณเป็นคนรักอิสระเสรีอย่างมาก ไม่ชอบถูกควบคุมโดยใคร
เป็นคนพูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมาฝีปากกล้าคมคาย ยึดมั่นในความมีเหตุมีผล และจะเก่งในเรื่องการโต้เถียงหรือการโต้แย้งใดๆ

ในทางกลับกัน ส่วนที่สั้นที่สุด คือส่วนที่บอกถึงจุดด้อยในตัวคุณ


ข้อบนสุดสั้นที่สุด
คุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอย่างมาก
เป็นคนขี้อายจนถึงขนาดตัวคุณเองก็ยากที่จะเข้าใจในตัวเอง
นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

ข้อกลางสั้นที่สุด
คุณเป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง
อาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นไม่มีความประณีประนอม
จนดูเหมือนความที่เป็นคนตรง
กลายเป็นข้อด้อยของคุณไปเลย

ข้อล่างสั้นที่สุด
คุณเป็นคนซื่อๆ ง่ายๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมารยา

forward mail