พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ

เป้าประสงค์

1. ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกัน

กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)