๖๔๖. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

๖๔๖. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามนี้...

02062558.pdf

และ สกอ. ได้แจ้งฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตามนี้ค่ะ...

9062515(1).pdf

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)