โครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1  บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน  ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาประมาณต้นเมษายน  พ.ศ. 2547 โดยการนำของ ดร. ครูชบ  ยอดแก้วจนถึงขณะนี้ประมาณ 18 เดือน  เกิดกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาทขึ้นประมาณ 54 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 3 หมื่นคนเศษ มีเงินกองทุนสวัสดิการ  ประมาณ  6 ล้านเศษ  ครอบคลุมพื้นที่  16 อำเภอ  ในจังหวัดสงขลา  โดยมีกลุ่มสัจจะวันละ 1  บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนตำบลน้ำขาวเป็นแม่แบบ   และคาดว่าโครงการนี้จะเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อใช้แก้ปัญญาความยากจนแบบยั่งยืน 

       ตัวแทนคณะกรรมการ กลุ่มสัจจะ ฯ จะมีการประชุมและรายงานข้อมูล ของกลุ่มในวันที่  16 ทุกเดือน  ตั้งแต่เวลา  10.00 -15.00  ณ ที่ทำการมูลนิธ  ดร ครูชบ  - อ.ปราณี  ยอดแก้ว    บ้านเลขที่ 40 ถนนริมทางรถไฟนอก (ใกล้โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช)   ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  0-7432-6818

       สัจจะวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 7  ประการคือ

  1. เป็นคนคิดพึ่งตนเอง  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ต้ว                      

  2.เป็นคนมีวินัยในตนเอง  มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ

  3.เป็นคนขยัน  หมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดออม

  4.เป็นคนรู้จักคิดวิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  5.เป็นคนมีขันติธรรมต่อคำวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือหมู่เหล่า

  6. เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้จักยกย่องผู้อื่น

  7.เป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี