มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำ SAR รับการประเมินภายนอกรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ก็ผ่านไปแล้วเดือนกว่ายังไม่ได้รับผลการประเมินที่เป็นทางการจาก สมศ. เนื่องจากความกังวลของหลายคณะวิชาที่ผลในรอบนี้ เป็นการรับรองและไม่รับรองในระดับกลุ่มสาขา/สถาบัน ซึ่งผลออกมาอย่างไหร่จะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไปครับ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

KPN