๖๓๔. สิ่งที่ต้องการเห็น...

สิ่งที่ต้องการเห็น...

วันนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นมา

ได้เข้าร่วมประชุมกับทางทีมงานศูนย์ IT โดยมีทีมงานจาก

กองบริหารงานบุคคล ทีมงานจากกองนโยบายแผน...และมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดี

ทางทีมกองบริหารงานบุคคล เป็นหลักในด้านการทำฐานข้อมูล

เรื่องบุคคลของมหาวิทยาลัย...ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ที่พวกเราได้

ร่วมประชุมกับทางศูนย์ IT...มหาวิทยาลัยได้กำลังเริ่มสร้างระบบ

ต่าง ๆ โดยใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเองเป็นผู้ช่วยสร้าง...

ซึ่งทีมกองบริหารงานบุคคล ทีมกองนโยบายแผน เป็นผู้ให้ข้อมูล

ถ่ายทอดออกมาเป็นการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้ประโยชน์

ด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย...ในความเป็นจริง ฉันโอนเข้ามาอยู่ที่

มรภ.พิบูลสงคราม เมื่อ ๑๑ ปีกว่าปีที่แล้ว...ฉันได้แต่นึก วาดภาพ

การได้ใช้ข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์...แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด

อาจเนื่องมากจากปัญหา อุปสรรค นานัปการ...แต่ฉันก็ไม่เคยที่จะย่อท้อ

มา ณ บัดนี้ มหาวิทยาลัยกำลังสร้างระบบนี้ โดยฉันและทีมกองบริหาร

งานบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางทีมศูนย์ IT เพื่อนำไปสร้างโปรแกรม

ในการสร้างระบบฐานข้อมูล...ฉันพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัว

ของฉันที่ทำงานให้กับภาครัฐมาร่วม ๓๐ ปี...อาจใช้ความรู้ + ประสบการณ์

ที่ตนเองมีและบอก แนะนำทีมงานภายในกองที่ได้ปฏิบัติ ร่วมกันถ่ายทอด

ความรู้ที่ตนเองมีให้กับทีมงานศูนย์ IT...ฉันได้แต่หวังว่า...ถ้าระบบสำเร็จ

ฉันจะได้เห็นถึงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่เป็นจริง...เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ ทราบ...น้อง ๆ ที่สร้าง

ระบบก็จะมีความชำนาญการ เชี่ยวชาญในงานที่ตนเองได้ปฏิบัติเพื่อขอผลงาน

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้...ภาครัฐต้องการงานแบบนี้ในปัจจุบัน

แต่สิ่งที่ทำค่อนข้างมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน...แต่มา ณ ปัจจุบัน ปัญหาต่าง ๆ

ได้เริ่มคลี่คลายลง...เพียงแต่ตอนนี้ต้องลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลงาน

ที่เป็นจริง...หากผลงานนี้สำเร็จ ฉันเชื่อว่า...มหาวิทยาลัยจะได้เห็นระบบ

ฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น...

ณ ปัจจุบัน ฉันเพียงแค่อยากเห็นระบบที่อำนวยความสะดวก สามารถ Support

ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เป็นระบบในการบริหารจัดการทั้งระบบ...

ฝัน ฝัน ฝัน...และอยากเห็นให้เป็นไปได้ดั่งฝัน...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจค่ะ