ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 300 ท่าน ระหว่างวันที่ ๒0-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘


อาจารย์สวนมะนาว ศิริโสธร ได้ประสานงานมายัง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อจัดการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 300 ท่าน ระหว่างวันที่ ๒0-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี ท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และ คณะ เป็นวิทยากรในการบรรยาย สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อท่านอาจารย์ สวนมะนาว ศิริโสธร กราบขอบพระคุณครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สวนมะนาว ศิริโสธร 0894792598 ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)