DVE TO SUCCESS

DVE_MSPC_ACT.pdf

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละอียดสำคัญ ต้องทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการ เวลาเรียนทฤษฎีอยู่ในสถานศึกษา เวลาฝึกทักษะวิชาชีพอยู่ในสถานประกอบการ มีครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการช่วยการดูแล กำกับ ควบคุม นักเรียนนักศึกษา ที่สำคัญ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้ และนักเรียนรับผิดชอบตนเองสูงเพราะต้องทำงานและเรียนควบคุ๋กันไป

DVE : MSPC_ACT เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของ ดร. ปาณเดชา ทองเลิศ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของไทยต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน phitsanuthonglertความเห็น (0)