พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านทราบไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วมีกี่องค์ และทรงพระนามว่าอะไร

ในบทสวดพระปริตรที่ชื่ออาฏานาฏิยปริตร กล่าวสรรเสริญไว้ดังนี้ครับ

๑.พระตัณหังกร ผู้ทรงกล้าหาญ

๒.พระเมธังกร ผู้ทรงมียศใหญ่

๓.พระสรณังกร ผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลก

๔.พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

๕.พระโกณฑัญญะ ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งหมู่ชน

๖.พระมังคละ ผู้ทรงเป็นบุรุษประเสริฐ

๗.พระสุมนะ ผู้ทรงเป็นปราชญ์ มีพระหฤทัยงดงาม

๘.พระเรวตะ ผู้ทรงเพิ่มพูนความยินดี

๙.พระโสภิตะ ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณ

๑๐.พระอโนมทัสสี ผู้ทรงอุดมในหมู่ชน

๑๑.พระปทุมะ ผู้ทรงทำโลกให้สว่าง

๑๒.พระนารทะ ผู้ทรงเป็นสารถีผู้ประเสริฐ

๑๓.พระปทุมุตตระ ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์

๑๔.พระสุเมธะ ผู้ทรงหาบุคคลเปรียบมิได้

๑๕.พระสุชาตะ ผู้ทรงเลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง

๑๖.พระปิยทัสสี ผู้ทรงเป็นนรชนประเสริฐ

๑๗.พระอัตถทัสสี ผู้ทรงมีพระกรุณา

๑๘.พระธัมมทัสสี ผู้ทรงบรรเทาความมืดคืออวิชชา

๑๙.พระสิทธัตถะ ผู้ทรงหาบุคคลเสมอมิได้ในโลก

๒๐.พระติสสะ ผู้ทรงประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

๒๑.พระปุสสะ ผู้ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ

๒๒.พระวิปัสสี ผู้ทรงหาที่เปรียบมิได้

๒๓.พระสิขี ผู้ทรงเป็นศาสดา เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

๒๔.พระเวสสภู ผู้ทรงประทานความสุข

๒๕.พระกกุสันธะ ผู้ทรงนำสัตว์ออกจากกันดาร คือกิเลส

๒๖.พระโกนาคมนะ ผู้ทรงกำจัดเสียซึ่งข้าศึก คือกิเลส

๒๗.พระกัสสปะ ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสิริ

และพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเป็นองค์ที่ ๒๘

๒๘.พระโคตมะ ผู้ทรงประเสริฐแห่งหมู่ศากยราชทั้งหลาย

รวม ๒๘ องค์ นะครับ

เรายังมีว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เป็นองค์ที่ ๒๙

ทรงพระนามว่าพระศรีอาริยเมตไตย ซึ่งจะมาตรัสรู้หลังสิ้นอายุศาสนาพระโคตมะพุทธเจ้าของเรา คือสิ้นพ.ศ.๕๐๐๐ ครับ

ใครอยากพบพระศรีอาริย์ก็ทำบุญกันไว้มากๆนะครับ

(แหล่งอ้างอิงหนังสือมนต์พิธี ชาวพุทธ แปล แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์พนัส เปี่ยมชูชาติ)

ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)