ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

อัจฉรา จินวงษ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สุขศึกษา จำนวน 1 ห้อง (20คน) ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาในการทำการวิจัย 1 ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การประเมินความรู้/ ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาและประเมินการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และการสร้าง / ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์ ตามแนวทางการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนและ พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้  3) การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนด และ 4) การประเมินผลของโปรแกรมสุขศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (The CLES/ Constructivist Learning Environment Survey) แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบวัดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกการสังเกต การสนทนากลุ่มและบันทึกของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้ โดยนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทัศนคติอยู่ในระดับสูง และพบว่า สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น  ดังจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

ส่วนหนึ่งจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

The 1st Conference Science, Technology , Education and Local Wisdom for Sustainable Development

1-3 November 2006
Udonthani Rajabhat Universityบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#การสร้างความรู้#เอดส์#สุขศึกษา#proceeding#udru-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 58949, เขียน: 12 Nov 2006 @ 22:20 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 07:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)