ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุมชนใด ๆ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นพลวัต (dynamic) มีลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

          จากความเชื่อที่ว่าเมื่อชุมชนใด ๆ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นพลวัต (dynamic) มีลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีผลงานการพัฒนาชุมชนตัวเองดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีการสร้างนวัตกรรม (innovation) มีการตกผลึกจนเกิดภูมิคุ้มกันของชุมชน และจะพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด เกิดขบวนการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีลักษณะเป็นความจำเพาะของชุมชนนั้น ๆ เราชาวไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนจึงต้องร่วมกันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นให้มาก ๆ ในสังคมนี้

          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะก่อให้เกิดขบวนการสร้างคน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติ มีโลกทัศน์ และมีวิธีคิดในลักษณะของ “บุคคลเรียนรู้” (learning person) ที่เป็นพลวัต (dynamic) ขึ้นได้เองเช่นกัน โดยเรียกว่าขบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) รูปแบบหนึ่งอย่างสร้างสรรค์

          สิ่งเหล่านี้ล้วนท้าทายจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นนักพัฒนา ในการที่จะต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ความอดทน และความมุ่งมั่นกับการทํางานในชุมชน แม้นว่ารูปแบบการทํางานอาจไม่มีคําตอบสําเร็จรูปในทันที อันเนื่องมาจาก จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยท่านที่จะต้องเป็นผู้จุดประกายกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนให้เกิดขึ้น อันจะเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะนําชุมชนนั้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดสุขภาวะ (healthy) ที่แท้จริง (reality)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)