ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง “รำนาฏกะมะโย่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชื่อการศึกษา ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ

การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง"

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง" ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง"3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง"รำนาฏกะมะโย่ง"

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design นักเรียนในกลุ่มทดลองสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง"

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง" มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.73 / 91.93

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง" มีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้สื่อวีดีทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง "รำนาฏกะมะโย่ง" อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอความเห็น (0)