การแกะสลักอนุรักษ์ไทย..สู่..การพัฒนาทักษะอาชีพ

สาริพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การพัฒนาทักษะการแกะสลักอนุรักษ์ไทย..สู่..การพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการโดยใช้ IdaulModel ดังนี้

๑. การเลียนแบบ (Imitation) นักเรียนเรียนรู้จากตัวแบบ คือ หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ

การแกะสลักอนุรักษ์ไทยซึ่งมีเนื้อหาพร้อมทั้งภาพและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นลำดับจากทักษะง่ายเป็นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะที่ยากขึ้นและมีการบรรยายประกอบภาพ มีการนำเสนอภาพสำเร็จของงานเพื่อเป็นตัวแบบให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะฝึกฝนให้ภาระงานที่ทำไปสู่ความสำเร็จจำนวน ๖ เล่มดังนี้

เล่ม๑ แกะผักผลไม้เบื้องต้น

เล่ม๒ แกะผักสลักลาย

เล่ม๓ แกะผลไม้ลายประยุกต์

เล่ม๔ แกะสัตว์สวยลายสร้างสรรค์

เล่ม๕ แกะผักสลักผลไม้สู่ความเป็นเลิศ

เล่ม๖ แกะสลักสบู่สู่อาชีพ

๒. การทำตามแบบ (Doing by Pattern) นักเรียนลงมือทำตามตัวแบบโดยการศึกษารายละเอียดตามลำดับขั้นตอนที่มีการเสนอแนะไว้ในหนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ การแกะสลักอนุรักษ์ไทย

๓. การทำอย่างแม่นยำ (Acting by Precision)นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่มีตัวแบบและสามารถสาธิตวิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่น

๔. การทำอย่างสม่ำเสมอ (Understanding by Articulation)นักเรียนเกิดทักษะจากการปฏิบัติการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

๕. การทำอย่างสร้างสรรค์ (Leaning by Create)นักเรียนปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถคิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง มีรูปแบบเฉพาะตัว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะสลักอนุรักษ์ไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆ ทำเก่ง สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ