เพชรน้ำหนึ่ง
นางสาว นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ยิ่งมงคล

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา


ชื่องานวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัยนางสาวจงกล มณีพงค์

ปีที่วิจัยปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัย ได้เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 835 คน จากจำนวน 1,043 คนโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ใน 6 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมวินัยแก่นักเรียนทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ พึงพอใจในการจัดให้มีการดำเนินการรับเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดให้มีกิจกรรมดนตรี/กีฬา/ศิลปะ มีชุมชนต่างๆตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนทุกระดับชั้น ด้านบริหารงานวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครบทุกด้าน ด้านอาคารสถานที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น สะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน

เมื่อพิจารณาประเมินรายข้อนั้นพบว่า ข้อที่อยู่ระดับค่อนข้างมาก และระดับปานกลางได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดระบบบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และพัสดุที่สะดวก ควบคุมการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนข้อเสนอแนะนั้นผู้ปกครองยังมีความต้องการให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อยากให้มีสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ของเล่นเพิ่มมากขึ้น และอยากให้โรงเรียน คณะครู เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้มากขึ้น

หมายเลขบันทึก: 586156เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2015 10:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2015 10:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ดีใจที่พบสมาชิก

ไม่คิดว่าจะได้พบสมาชิกในนี้ด้วย

ขอบคุณมากๆครับ

พี่ ดร.ขจิต

ยินดีมาก ๆ เช่นกันค่ะ

ขอบคุณนะคะ ^ ^

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี