พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีพระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานต่อประธาน ความว่าในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษา และนักศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับพระนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 126 ทุน รวมเป็นเงิน 504,000 บาท(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จึงได้คัดเลือกพระนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 4,000 บาท(สี่พันบาทถ้วน) ให้กับสามเณรโรสัน เศรษฐะ พระนักศึกษาจากประเทศเนปาล.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)