โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการรับเด็กเข้าเรียนคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองจาก ๓ จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตามจำนวนที่กรมสามัญศึกษากำหนดไว้ ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประถม ศึกษาปีที่ ๕ ชั้นละ ๑ ห้องเรียนๆ ละ ๓๕ คน รวม ๗๐ คน มีครูประจำการ ๔ คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ ๖๐ ชาวไทยพื้นราบร้อยละ ๔๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ ๘๘ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา รายการก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ขนาด ๑๐ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง อาคารหอนอน จำนวน ๒ หลัง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง โรงหุงต้ม จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน ๒ หลัง เสาธง หอถังส่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า และถนนภายในบริเวณโรงเรียน การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๑

วันที่ ๘ กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้ย้ายจากการใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยม สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการสอนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน นักเรียนชั้นเคลื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๑ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน มีครูประจำการ ๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน โดยมี นายสุพจน์ จารุเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายวิเชียร อนันต์มหพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๔๐ คน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายจรัญ นิลพลับ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายอดิสรณ์ พวงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายสุมนต์ มอนไข่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ได้แก่

1. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)

2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า

4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ

5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ

6. เด็กในชนกลุ่มน้อย

7. เด็กเร่ร่อน

8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ

9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศฯ

10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ

11 .นักเรียนพิการเรียนร่วม

ซึ่งรับนักเรียนดังกล่าว ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 12 อำเภอ ซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ที่ 4 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053-121131 หมายเลขโทรสาร 053121133 E-mail sscm.154@gmail.com website http://203.172.209.60 เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 24 ห้องเรียน

แผนการจัดชั้นเรียน

-ประถมศึกษา 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 รวม 6 ห้องเรียน

-มัธยมศึกษาตอนต้น 1 / 2 / 3 รวม 11 ห้องเรียน

-มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 / 5 / 6 รวม 7 ห้องเรียน

เนื้อที่ 88 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ สพป เชียงใหม่เขต 2 สพม 34

หมายเลขบันทึก: 585078เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 01:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 01:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี