ลูกเสือเข้าค่าย

โรงเรียนศึกษาสงเราะห์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือซึ่งกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยในทุกๆวันพฤหัสบดีนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีที่จัด ขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม ผมได้เก็บรูปภาพกิจกรรมมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)