ความสามารถในการเขียนเชิงหน้าที่ (Functional Writing Competencies)

ความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก the Seattle Central Community College Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies พวกเราได้แบ่งความสามารถนี้เป็นความสามารถในเชิงหน้าที่ เพราะว่าความสามารถเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียน ที่เป็นทักษะ เหมาะสำหรับสถานการณ์เฉพาะ รายการอาจมีการแบ่งเป็นชั้นๆ แต่บางทักษะสามารถประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้นไป ในท้ายแต่ละข้อจะมีรหัส ไว้สำหรับครูจะได้ใช้ในการประเมิน

1. เขียนตัวอักษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ได้ (ALPHABET)

2. เขียนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หรือที่อยู่ ฯลฯ ในใบจ่ายเงิน, ใบสมัครงาน และนามบัตร (PERS.INFO.)

3. เขียนโน้ตย่อ หรือ สาร ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน, การทำงาน, ครอบครัว ฯลฯ (PERS. NOTES)

4. จดย่อๆสาระ และคำสั่ง ที่เกิดขึ้นในการสนทนาทางโทรศัพท์ และ บุคคล (MESSAGES)

5. เขียนจดหมายส่วนบุคคล (LETTERS)*

6. เติมสาระสำคัญในแบบฟอร์ม, แบบสอบถาม, และการสำรวจ (FORNS)

7. เขียนคำสั่ง และขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ (PROCESS)

8. เขียนข้อมูลที่เป็นภูมิหลังเพื่อการสมัครงาน โดยการใช้แบบฟอร์ม, ประวัติโดยย่อ, และจดหมายรับสมัครงาน (EMPLOYMENT)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบทความดี ๆนี้ค่ะ

Functional writing น่าจะมีคำแปลที่เหมาะสมกว่านี้ การเขียนเชิงหน้าที่ มันแปลก ๆค่ะ